regulamin

Regulamin

Celem regulaminu bloga „Modelina moje hobby”, zwanego dalej MMH, jest objaśnienie zasad obwiązujących na niniejszym blogu, a także obowiązujących wszystkich jego użytkowników i uczestników toczących się tu wydarzeń.

I. Cele bloga

MMH  powstał z pasji i chęci wspomagania osób kreatywnych, twórców amatorów wykonujących przedmioty ręcznie z wykorzystaniem mas polimerowych, a także w celu promowania ich prac.


Chcemy, aby blog wyzwaniowy MMH był miejscem, które będzie się przyczyniać do wzrostu zainteresowania wykorzystaniem mas polimerowych w Polsce i stałego doskonalenia się uczestniczących w nim artystów i pasjonatów. Wierzymy, że najciekawsze pomysły i prace rodzą się dzięki wspieraniu różnorodności i oryginalności. Chcemy, by modelina przestała być utożsamiana jedynie z zabawką, więc ważne jest więc dla nas dążenie do wysokiej jakości prac.

Dlatego redagując artykuły i oceniając prace
 1. Myślimy o blogu i modelinie w Polsce w długiej perspektywie.
 2. Nie preferujemy żadnego konkretnego stylu ani techniki. Piękno modeliny tkwi w bogactwie możliwości.
 3. W pracach poszukujemy nowości, oryginalności i innowacyjności. Ważna jest dla nas „iskra kreatywności”.
 4. Cenimy jakość wykonania i nakład pracy, ale są one wtórne w stosunku do jakości i świeżości idei.
 5. Doceniamy rozwój w pracach prezentujących się u nas artystów i pasjonatów.
 II. Zasady dotyczące uczestniczenia w wyzwaniach
 1. Wyzwaniem nazywana jest zabawa polegająca na wyłonieniu ze zgłoszonych prac tych najlepiej ilustrujących zadany temat, oryginalnych i reprezentujących wysoki poziom wykonania.
 2. Wyzwania będą ogłaszane co najmniej raz w miesiącu, a uczestnicy otrzymają określony okres czasu na zgłaszanie prac związanych z określonym tematem.
 3. Uczestnik może do wyzwania zgłosić jedną własnoręcznie wykonaną pracę, która powstała z wykorzystaniem mas polimerowych. Praca ta musi być nowa, wykonana specjalnie na Wyzwanie, a jej zdjęcia nigdzie wcześniej nie publikowane. Prace można opublikować na stronie/ blogu/ fanpage'u w momencie zgłoszenia jej na wyzwanie. Zgłaszaną pracę należy podpisywać imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
 4. MMH nie ogranicza dopuszczalnych form pracy, ani rodzaju innych materiałów wykorzystanych w powiązaniu z masami polimerowymi. Wymagamy jednak aby użycie modeliny stanowiło nie mniej niż 60% całego projektu, chyba, że zasady konkretnego wyzwania będą stanowić inaczej. 
 5. Zgłaszana praca powinna być sfotografowana w taki sposób, aby było widać możliwie jak najwięcej szczegółów, na jednolitym tle, przy odpowiednim oświetleniu, aby zdjęcia ukazywały jej rzeczywisty kolor i kształt.
 6. Uczestnik zgłasza prace do wyzwania za pomocą programu Inlinkz lub w sytuacjach wyjątkowych np: długotrwałe kłopoty techniczne, przesyłając ją na maila: modelinamojehobby@gmail.com.
 7. Uczestnik zgłaszając pracę na wyzwanie wyraża zgodę na publikowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich zdjęć przez MMH. Jednocześnie zgłaszając się do udziału w wyzwaniu akceptuje jego regulamin.
 8. Uczestnik zgłaszając pracę do wyzwania oświadcza, że jest jej autorem, posiada do niej prawa autorskie oraz jest świadomy, że w przeciwnym przypadku łamie prawo opisane w Ustawie o prawach autorskich (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.). 
 9. Uczestnik biorący udział w wyzwaniu zobowiązany jest do umieszczenia najpóźniej w dniu zgłoszenia pracy banneru danego wyzwania na swojej stronie/ blogu/ fanpage'u/ profilu fb. Banner musi być zlinkowany do posta na MMH odnoszącego się do konkretnego wyzwania.

III. Zasady dotyczące oceniania prac zgłoszonych na wyzwania
 1. Prace przechodzą wstępny proces eliminacji polegający na sprawdzeniu ich zgodności z zasadami określonymi w wyzwaniu.
 2. W szczególności w nawiązaniu do wymogów określonych w pkt. II.8. oceniający mogą podjąć decyzję o rezygnacji z oceny prac opartych o wizerunki  z gier, kreskówek i ilustracji książkowych, o znaki towarowe i przemysłowe oraz inne dzieła obciążone prawami autorskimi z uwagi na brak możliwości jednoznacznego przesądzenia czy praca ma charakter inspiracji, czy plagiatu.
 3. MMH nie posiada również prawnych możliwości egzekwowania roszczeń i rozstrzygania sporów wynikających ze złamania pkt. II. 8. MMH pozostawia to ewentualnym stronom konfliktu. Zaistnienie jednak sytuacji konfliktowej lub spornej na tym tle może być potraktowane przez MMH jako złamanie zasad uczestnictwa.
 4. MMH zastrzega sobie prawo do zaniechania oceny pracy bez informowania o tym autora także w przypadku złamania którejkolwiek zasad uczestnictwa, w tym zasad dotyczących informowania o udziale w wyzwaniu.
 5. MMH zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy i jej odsunięcia od udziału w wyzwaniu bez informowania o tym autora pracy w przypadku złamania zasad uczestnictwa.
 6. W szczególności MMH nie posiada prawnych możliwości egzekwowania roszczeń i rozstrzygania sporów wynikających ze złamania pkt. II. 8. MMH pozostawia to ewentualnym stronom konfliktu. Zaistnienie jednak sytuacji konfliktowej lub spornej na tym tle może być potraktowane przez MMH jako złamanie zasad uczestnictwa.
 7. Na decyzję wpływu nie mają czas ani kolejność zgłoszonych prac. Pod uwagę brana jest jedynie zgodność pracy konkursowej z zasadami Wyzwania, a także staranność wykonania, oryginalność i kreatywność.
 8. Każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie pojawia się informacja o ewentualnych nagrodach rzeczowych lub w postaci bonów.
 9. Osoby wyróżnione otrzymują nagrodę po otrzymaniu na modelinamojehobby@gmail.com maila z danymi osoby wyróżnionej.
 10. W sytuacji, gdy nagrodami są bony, do wykorzystania na zakupy w podanym w wyzwaniu sklepie, na ich wykorzystanie przysługuje okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od otrzymania, chyba, że sponsor określi inaczej.
 11. Nagrody w postaci bonów na zakupy nie obejmują kosztów wysyłki.
 12. Zwycięzca, niezależnie od ewentualnej nagrody otrzymuje wyróżnienie przyznawane przez MMH w postaci pamiątkowego bannera. Wyróżnienie w postaci bannera Uczestnik może zamieścić na swojej stronie/ blogu/ fanpage'u, jeśli je posiada.
 13. MMH może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród lub bannerów pamiątkowych. 
 14. Minimalna ilość zgłoszeń: Zastrzegamy sobie prawo do nie przyznania nagrody jeżeli w wyzwaniu będzie zgłoszonych mniej niż 5 prac. W takiej sytuacji każdy uczestnik otrzyma baner pamiątkowy, a nagroda przechodzi na następny miesiąc.

 IV. Zasady wymianek
 1. Przez wymiankę rozumie się zabawę, w której każdy z uczestników przygotowuje przynajmniej jedną pracę dla innego uczestnika i otrzymuję przynajmniej jedną pracę innego uczestnika.
 2. Wymianki są ogłaszane na MMH wraz z określeniem rodzaju i ewentualnie ilości prac, które będą podlegały wymianie, terminu ich przygotowania, trybu zgłaszania i przesyłania.
 3. Każda z osób chętnych do udziału w wymiance powinna zgłosić się w komentarzu do posta z ogłoszeniem w określonym terminie.
 4. Każda z osób, które zgłaszają się do udziału w wymiance musi równocześnie przesłać na adres modelinamojehobby@gmail.com informacje obejmujące imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny (pocztowy). Przesłanie niniejszych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie tych danych przez MMH do przeprowadzenia niniejszej zabawy i zaakceptowaniem jej zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 5. We wskazanym w ogłoszeniu terminie uczestnicy otrzymają informację nt. uczestnika, do którego mają przesłać przygotowaną pracę oraz jego adresu pocztowego.
 6. Przed wysłaniem pracy należy ją sfotografować, a zdjęcie przesłać mailem na adres: modelinamojehobby@gmail.com, wpisując w tytule: WYMIANKA „tytuł”: „nick uczestnika” DLA „nick adresata”.
 7. Zdjęcia prac uczestniczących w wymiankach powinny spełniać te same wymogi co zdjęcia prac uczestniczących w wyzwaniach (por. pkt. II 5).
 8. Zdjęcia te nie mogą być publikowane przed dniem zamknięcia Wymianki. Uczestnicy mogą jednak informować na swoich na stronach/ blogach/ fanpage'ach o uczestnictwie w zabawie, wykorzystując do tego jej banner. Banner powinien być zlinkowany do posta z ogłoszeniem o wymiance.
 9. Uczestnicy, do których prace dotrą powinni poinformować o tym w komentarzach do posta z ogłoszeniem wymiance.
 10. W dniu zamknięcia wymianki MMH opublikuje zdjęcia wszystkich prac wraz z nickami obdarowywujących i obdarowywanych. Od tego momentu uczestnicy mogą publikować zdjęcia prac swoich i otrzymanych – a także o ile uzyskają na to zgody autorów – innych uczestników wymianki.

V. Zmiany regulaminu, pytania i wątpliwości
 1. MMH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. O ile zmiany takie zostaną wprowadzone, informacja o tym pojawi się jako post na blogu MMH. Każda nowowprowadzona zmiana obowiązuje od momentu określonego w takim poście i nie odnosi się do wyzwań, wymianek i innych wydarzeń toczących się przed tym momentem.
 2. Wszelkie pytania, sugestie i zastrzeżenia dotyczące zarówno Regulaminu, a także działalności MMH należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: modelinamojehobby@gmail.com.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

To tylko chwilka, napisz słów kilka :)